Potwierdzanie PK

SPOSÓB POTWIERDZANIA PUNKTÓW KONTROLNYCH (PK)

Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK oraz wysłanie SMS (obowiązkowo) potwierdzającego zaliczenie PK na dedykowany nr (sieć T-mobile). Szczegółowe zasady wysyłania SMS zostaną podane w oddzielnym komunikacie.

Do potwierdzania Punktów Kontrolnych zalecamy używania aplikacji CheckPoint.
http://sporttrack.pl

W przypadku awarii telefonu należy w danym polu karty startowej wpisać czas (godzina i minuta) obecności na PK.

W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod z lampionu (drzewa) w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.

W przypadku braku SMS z potwierdzeniem lub braku czasu na karcie startowej na uczestnika nakładana jest kara czasowa 3 min, za każdy jeden brak SMS (wpisu), dodawana do czasu pokonania trasy.

Zasady działania Systemu monitorowania zawodników za pomocą wiadomości SMS opracowanego przez zespół projektowy desi9n.pl oraz z wykorzystaniem możliwości serwisu smsapi.pl.:

  1. Podczas rejestracji w Biurze Zawodów, z nr telefonu posiadanego podczas Zawodów, należy wysłać SMS na nr 664 079 222 (sieć T-mobile) wpisując w treści nr startowy, swoje imię i nazwisko oraz trasę np. „301 Jan Kowalski TR300„. Wysłanie smsa rejestrującego jest niezwykle istotne ze względu na prawidłową weryfikację danych i nr telefonu zawodnika.
  1. Potwierdzenie Punktu Kontrolnego odbywa się przez wysłanie SMS z Kodem PK o treści np: AB (ważne aby między poszczególnymi członami nie było spacji, system automatycznie rozpoznaje potwierdzenie PK bez względu na wielkość liter, można wpisać AB, Ab, aB lub ab).
  1. W przypadku gdy w miejscu lokalizacji PK zawodnik jest poza zasięgiem swojej sieci GSM należy wpisać w SMS odpowiednio: „AB 12:34” gdzie AB to KOD Punktu Kontrolnego, 12:34 godzina i minuta (w formacie 24-godzinnym) potwierdzenia PK (podobnie jak w pierwszym przypadku wielkość liter jest bez znaczenia, godziny i minuty należy rozdzielić: dwukropkiem, kropką, przecinkiem lub średnikiem, przy czym należy pamiętać by KOD PK i czas były rozdzielone spacją) i wysłać SMS w momencie uzyskania zasięgu sieci GSM.

W przypadku braku zasięgu i próby potwierdzenia PK przed północą, oraz gdy wysłanie SMS nastąpi po północy, należny wpisać w SMS odpowiednio: „AB 23:55 19-06-2016”, gdzie
19-06-2016 to data potwierdzenia PK w formacie dd-mm-rrrr. Należy bezwzględnie pamiętać aby między kodem PK i godziną oraz między godziną a datą była spacja.

  1. Potwierdzenie przybycia na Metę należy dokonać wysyłając SMS o treści: Meta
  1. W przypadku błędnego wpisania kodu PK, podania błędnej godziny lub daty należy wysłać SMS z komendą „Usun KodPK” np. „Usun AB” i ponownie potwierdzić dany PK wysyłając poprawną komendę.

Uwaga 1: komendę „Usun” należy wpisywać bez polskich znaków.

Uwaga 2: System rejestruje tylko prawidłowo wysłane kody PK, komendę „Usun” należy stosować tylko do sytuacji gdy np. zamiast kodu AB wyślemy SMS o treści AC, komenda; „Usun AC” i ponowne wysłanie SMS z prawidłowym kodem.

W sytuacji gdy np. podamy złą godzinę np. zamiast „AB 12:34” wpiszemy „AB 22:34” należy zastosować komendę „Usun AB” i wysłać ponownie SMS o Treści: AB 12:34

Uwaga 3. Ponowne wysłanie SMS z już potwierdzonym PK nie powoduje zmian w systemie.

Uwaga 4. W przypadku gdy wyślemy SMS o treści np. „tr3” system automatycznie zignoruje wpis. Wysłanie SMS o treści np.: „Pk 3” również zostanie zignorowane.

  1. W celu ułatwienia obsługi systemu SMS, udostępniamy specjalną aplikację na system Android. Aplikacja działa poprzez skierowanie aparatu telefonu na kod QR znajdujący się na lampionie oraz kliknięcie przycisku „Potwierdź PK”. Aplikacja po odczytaniu kodu PK automatycznie wysyła SMS w formacie:

„AB 12:34 18-06-2016”

Instrukcja obsługi aplikacji SMS:

http://sporttrack.pl/aplikacja/instrukcja.htm

W Bazie Zawodów zostaną udostępnione lampiony testowe z nadrukowanymi kodami QR. Każdy zawodnik będzie mógł sprawdzić działanie systemu zarówno poprzez ręczne wysyłanie sms jak i przez aplikację Checkpoint.