20. Regulamin

20 Zawody na Orientację „GRASSOR”, Widuchowa 2-4 czerwca 2023 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Zawody na Orientację „GRASSOR” (zwane dalej Zawodami) są zawodami sportowo-turystycznymi.
2. Organizator:
– North Team Szczecin,
Oddział Zachodniopomorski PTTK, ul. Dworcowa 6, Szczecin.
3. Współorganizator:
– Gmina Widuchowa
4. Baza i miejsce odbywania się Zawodów:
– baza Zawodów mieścić się w Szkole Podstawowej im. Władysława Szafera, ul. Barnima III 1, 74-120 Widuchowa
– trasy zawodów będą przebiegać głównie przez gminę Widuchowa; start i meta znajduje się w bazie zawodów.
5. Cele Zawodów:
– rozegranie zawodów w ramach Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację,
– rozegranie zawodów w ramach Pucharu Polski w Marszach na Orientację w kategorii TZ (na trasie pieszej 25 km + etap nocny InO) oraz Pucharu Polski Młodzieży w Marszach na Orientację w kategorii TD, TM i TJ (dzieci i młodzież),
– sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
– popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
– wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,
– świętowanie 20-lecia ZnO GRASSOR,
– podsumowanie Pucharu Pomorza Zachodniego Młodzieży w MnO za rok 2022.

ZGŁOSZENIA.
6. Uczestnicy zgłaszają się na Zawody poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej Zawodów w terminie do 28.05.2023.
7. Warunkiem umieszczenia na liście startowej zawodników dopuszczonych do udziału w Zawodach jest opłata wpisowego oraz dokonanie zgłoszenia na stronie zawodów.
8. Wpisowe na Zawody wynosi:

TrasaPłatne do 28.05.Płatne do 02.06.Płatne po 02.06. lub w bazie zawodów
Trasa MnO (od osoby)20 PLN30 PLN50 PLN
TP25/50 (w tym trasa TZ)50 PLN70 PLN100 PLN
TR25/5050 PLN70 PLN100 PLN
Mieszkańcy Gminy Widuchowa5 PLN10 PLN15 PLN

Wpisowe należy wpłacić na konto:

Tomasz Paszek
50 1020 5558 1111 1239 0270 0091

w tytule podając nazwisko lub nazwiska osób za które opłacane jest wpisowe.

Jeśli zawodnik zgłosi się na Zawody i uiści wpisowe, a następnie zrezygnuje ze startu, powinien poinformować o tym Organizatora. Zawodnicy, którzy zgłoszą absencję do 31 maja 2023 roku, otrzymują zwrot w wysokości 50% wpłaconego wpisowego. Po tym terminie wpłacone wpisowe przepada na rzecz Organizatora (istnieje jednak możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika).
Zgłoszenie opłacone po 1 czerwca nie gwarantuje pełnych świadczeń.
9. Zniżki:
Mieszkańcy Gminy Widuchowa wg tabeli.
10. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
– bazę z bufetem (herbata, kawa, woda),
– dyplom dla każdego uczestnika za udział w Zawodach, dyplomy będą drukowane po zakończeniu Zawodów tylko na żądanie uczestnika (istnieje też możliwość przesłania dyplomu pocztą na wskazany adres po uiszczeniu opłaty 5 zł na pokrycie kosztów przesyłki lub przekazanie na innych zawodach),
– medal dla uczestników zgłoszonych w pierwszym terminie,
– wodę i posiłek regeneracyjny na mecie E1 MnO oraz na punkcie odżywczym (ewentualnie wodę na punktach w przypadku braku punktu odżywczego – trasy 25 i 50 km),
– obiad/ciepły posiłek w bazie zawodów,
– komplet kolorowych map i materiałów startowych,
– inne materiały w miarę napływu świadczeń.

TRASY.
11. Zawody rozgrywane są na następujących trasach:
– TP50 – trasa piesza o długości 50 km – impreza zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację,

– TP25 – trasa piesza o długości 25 km – impreza zaliczana do Pucharu Polski w Marszach na Orientację (kat. TZ)

– TP10 – trasa piesza o długości 10 km – trasa rekreacyjna,

– TR25 – trasa rowerowa o długości 25 km (punkty wspólne z trasą pieszą stąd możliwe, że aby potwierdzić punkt będzie trzeba zejść z roweru),

– TR50 – trasa rowerowa o długości 50 km (punkty wspólne z trasą pieszą stąd możliwe, że aby potwierdzić punkt będzie trzeba zejść z roweru),

– MnO – trasa piesza rozgrywana na zasadzie Imprezy na Orientację, z podziałem na kategorie:
TP/TD – trasa dla początkujących, zespoły dowolne (dla kat. TD 1-3 osobowe)
TT/TM – trasa z drobnymi utrudnieniami, zespoły 2-3 osobowe,
TU/TJ – trasa dla średniozaawansowanych, zespoły 1-3 osobowe,
TZ – trasa dla zaawansowanych, zespoły 1-2 osobowe – kategoria ta będzie rozgrywana razem z trasą TP 25 km z dodatkowym nocnym etapem.

Dla tras MnO odbędą się 2 etapy dzienne i 1 etap nocny. Wyjątkiem jest kategoria TZ, gdzie będzie jeden – długi – etap dzienny.

Organizator dopuszcza ODWOŁANIE trasy w przypadku małej ilości zgłoszeń.

SPOSÓB POTWIERDZANIA PUNKTÓW KONTROLNYCH (PK) – poza trasami MnO.

12. Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK.
W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod z lampionu (drzewa) w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW TRAS TP25/50 i TR25/50.
13. Wyposażenie obowiązkowe:
– kompas i folia NRC,
– przyrządy do pisania do zaznaczenia PK na mapie (najlepiej odporne na działanie wody),
– telefon komórkowy,
– oświetlenie tylne czerwone (trasy rowerowe),
– dowód osobisty.
14. Wyposażenie zalecane:
– kask rowerowy (trasy rowerowe),
– apteczka pierwszej pomocy,
– dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,
– ubezpieczenie NNW (członkowie PTTK z opłaconą składką mają ubezpieczenie NNW wg osobnego regulaminu).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
15. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Zawodach do godziny 10:00, 4 czerwca 2023 roku w jeden z poniżej podanych sposobów:
– na mecie (w przypadku ukończenia rajdu),
– w bazie Zawodów (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy),
– telefoniczne w biurze Zawodów, dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na mapach (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy bez przybycia do bazy Zawodów).
Odmeldowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa. W przypadku nie spełnienia tego obowiązku uczestnik może zostać obciążony kosztami podjętej akcji ratowniczej.
16. Uczestnicy w czasie trwania Zawodów mają prawo maszerować lub biec (na trasie pieszej), jechać (na trasie rowerowej) i odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie trasy było „czyste” nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji, pomocy osób trzecich (w tym telefonicznie od osób innych niż organizatorzy) oraz nawigacji GPS (szczegóły poniżej).
17. Na wszystkich trasach DOPUSZCZA SIĘ używanie urządzeń nawigacji satelitarnej (GPS i innych) jedynie do pomiaru prędkości, przebytego dystansu i innych parametrów ruchu w postaci danych liczbowych oraz do zapisywania śladu przebytej trasu.
18. Na wszystkich trasach ZABRANIA SIĘ używania urządzeń nawigacji satelitarnej (GPS i innych) do sprawdzenia śladu przebytej trasy w trakcie trwania Zawodów i innych obrazów graficznych, w szczególności zabrania się używania wgranych map.
19. Fakt pobytu uczestnika oraz godzinę na PK odnotowują Sędziowie PK także we własnym zakresie. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika.
20. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 3 dni po Zawodach (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego Zawodów. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Zawodów.
2. Udział w Zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Zawodów i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Zawodami.
22. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych oraz przepływania przez ewentualne rzeki czy jeziora. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.
23. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciw-pożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.
24. Osoby niepełnoletnie w wieku 16 – 17 lat startują i uczestniczą w Zawodach (trasy piesze i rowerowe 25 i 50 km) tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu), pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Zawodów przed startem.
25. Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Zawodów z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
26. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania trasy. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do bazy Zawodów. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi.
27. Wszyscy uczestnicy Zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Zawodów zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Oddział Zachodniopomorski PTTK, jak również na ich gromadzenie w bazach danych Organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
28. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Zawodów.
29. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
30. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.


———

ostatnia aktualizacja: 17.05.2023 23:15