18. Regulamin

18 Zawody na Orientację „GRASSOR”

POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Zawody na Orientację „GRASSOR” (zwane dalej Zawodami) są zawodami sportowo-turystycznymi.
2. Organizatorem zawodów są:
– Stowarzyszenie Sportu i Turystyki NORTH TEAM,
– Oddział Zachodniopomorski PTTK, ul. Dworcowa 6, Szczecin.
3. „Baza” i miejsce odbywania się Zawodów:
– w związku z sytuacją epidemiczną zawody zostaną rozegrane w formule startu/mety w terenie, nie będzie zagwarantowanej bazy – budynku,
– start/meta będzie zlokalizowany w Barlinku, szczegółowe informacje pojawią się w późniejszym terminie.
4. Cele Zawodów:
– rozegranie zawodów w ramach Pucharu Polski w Maratonach na Orientację,
– rozegranie zawodów w ramach Pucharu Polski Młodzieży w Marszach na Orientację w kategorii TD, TM i TJ (dzieci i młodzież),
– sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
– popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
– wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację.

ZGŁOSZENIA.
5. Uczestnicy zgłaszają się na Zawody poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej Zawodów w terminie do 17 czerwca br.
6. Warunkiem umieszczenia na liście startowej zawodników dopuszczonych do udziału w Zawodach jest opłata wpisowego oraz dokonanie zgłoszenia na stronie zawodów.
7. Wpisowe na Zawody wynosi:
Płatne w terminie do 31 maja 2021 r. – 20 zł od osoby
Płatne w terminie od 1 czerwca do 10 czerwca – 30 zł od osoby
Płatne w późniejszym terminie – 40 zł od osoby w przypadku wolnych pakietów startowych.
Wpisowe na trasy InO wynosi 10 zł od osoby w przypadku płatności do 10 czerwca, i 20 zł po tym terminie.

Wpisowe należy wpłacić na konto:

Tomasz Paszek
35 1020 5558 0000 8402 3192 7936

w tytule podając nazwisko lub nazwiska osób za które opłacane jest wpisowe.

Jeśli zawodnik zgłosi się na Zawody i uiści wpisowe, a następnie zrezygnuje ze startu, powinien poinformować o tym Organizatora. Zawodnicy, którzy zgłoszą absencję do 8 czerwca 2021 roku, otrzymują zwrot całości wpisowego, do 14 czerwca 2021 zwrot w wysokości 50% wpłaconego wpisowego. Po tym terminie wpłacone wpisowe przepada na rzecz Organizatora (istnieje jednak możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika).
Zgłoszenie opłacone po 17 czerwca nie gwarantuje pełnych świadczeń.
8. Zniżki:
Uczniowie szkół z Barlinka startujący na trasie MnO płacą 5 zł / zespół.
9. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
– numery startowe dla wszystkich zawodników (z wyłączeniem trasy MnO),
– wodę i posiłek regeneracyjny na punkcie odżywczym i na mecie E1 MnO,
– komplet kolorowych map i materiałów startowych,
– inne materiały w miarę napływu świadczeń.

TRASY.
10. Zawody rozgrywane są na następujących trasach:
– TP50 – trasa piesza o długości 50 km – impreza zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację,
– TP25 – trasa piesza o długości 25 km,

– TR50 – trasa rowerowa o długości 50 km,
– TR25 – trasa rowerowa o długości 25 km,

– MnO – impreza zaliczana do Pucharu Polski Młodzieży w Marszach na Orientację (kategorie TD, TM i TJ) – trasa piesza rozgrywana na zasadzie Imprezy na Orientację wg regulaminu PTTK, z podziałem na kategorie:
TD (ur. w roku 2008 i młodsi), zespoły 1-3 osobowe,
TM (ur. w latach 2005-2007), zespoły 1-3 osobowe,
TJ (ur. w latach 2001-2004), zespoły 1-2 osobowe,
TU (trasa średniozaawansowanych), zespoły 1-2 osobowe,
TZ (trasa dla zaawansowanych), zespoły 1-2 osobowe.

Dla wszystkich tras MnO odbędą się 2 etapy dzienne.

Organizator dopuszcza ODWOŁANIE trasy w przypadku małej ilości zgłoszeń.

SPOSÓB POTWIERDZANIA PUNKTÓW KONTROLNYCH (PK) – poza trasami MnO.

11. Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK.
W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod z lampionu (drzewa) w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW TRAS TP25/50 i TR25/50.
12. Wyposażenie obowiązkowe:
– kompas i folia NRC,
– przyrządy do pisania do zaznaczenia PK na mapie (najlepiej odporne na działanie wody),
– telefon komórkowy,
– kompletne (zgodne z przepisami) wyposażenie roweru (trasy rowerowe),
– dowód osobisty,
– numer startowy (wydawany w biurze Zawodów przy rejestracji, obowiązkowo podczas trwania Zawodów należy nosić go w widocznym miejscu na klatce piersiowej lub przy pasie, a rowerzyści dodatkowo na rowerze).
13. Wyposażenie zalecane:
– kask rowerowy (trasy rowerowe),
– apteczka pierwszej pomocy,
– dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,
– telefon komórkowy z możliwością otrzymywania wiadomości MMS,
– ubezpieczenie NNW (członkowie PTTK z opłaconą składką mają ubezpieczenie NNW wg osobnego regulaminu).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
14. Uczestnicy w czasie trwania Zawodów mają prawo maszerować lub biec (na trasie pieszej), jechać (na trasie rowerowej) i odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie trasy było „czyste” nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji, pomocy osób trzecich (w tym telefonicznie od osób innych niż organizatorzy) oraz nawigacji GPS (szczegóły poniżej).
15. Na wszystkich trasach DOPUSZCZA SIĘ używanie urządzeń nawigacji satelitarnej (GPS i innych) jedynie do pomiaru prędkości, przebytego dystansu i innych parametrów ruchu w postaci danych liczbowych oraz do zapisywania śladu przebytej trasu.
16. Na wszystkich trasach ZABRANIA SIĘ używania urządzeń nawigacji satelitarnej (GPS i innych) do sprawdzenia śladu przebytej trasy w trakcie trwania Zawodów i innych obrazów graficznych, w szczególności zabrania się używania wgranych map.
17. Fakt pobytu uczestnika oraz godzinę na PK odnotowują Sędziowie PK także we własnym zakresie. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika.
18. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 3 dni po Zawodach (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego Zawodów. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Zawodów.
19. Udział w Zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Zawodów i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Zawodami.
29. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych oraz przepływania przez ewentualne rzeki czy jeziora. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.
21. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciw-pożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.
22. Osoby niepełnoletnie w wieku 16 – 17 lat startują i uczestniczą w Zawodach (trasy piesze 25, 50 km oraz rowerowe 25 i 50 km) tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu), pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Zawodów przed startem.
23. Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Zawodów z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
24. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania trasy. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do bazy Zawodów. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi.
25. Wszyscy uczestnicy Zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Zawodów zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Oddział Zachodniopomorski PTTK, jak również na ich gromadzenie w bazach danych Organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
26. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Zawodów.
27. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
28. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

———
ostatnia aktualizacja: 16.05.2021 22:40