15. Regulamin

15 Zawody na Orientację „GRASSOR”

POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Zawody na Orientację „GRASSOR” (zwane dalej Zawodami) są zawodami sportowo-turystycznymi.
2. Organizatorem zawodów są:
– (jeszcze nieformalne) Stowarzyszenie Sportu i Turystyki NORTH TEAM,
Oddział Zachodniopomorski PTTK, ul. Dworcowa 6, Szczecin,
– Klub Imprez na Orientację PTTK „PREGO” przy Zachodniopomorskim Oddziale PTTK.
3. Baza i miejsce odbywania się Zawodów:
– baza Zawodów mieścić się w Zespole Szkół Publicznych w Reptowie na wschód od Szczecina.
4. Cele Zawodów:
– rozegranie zawodów w ramach Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację,
– rozegranie zawodów w ramach Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację,
– rozegranie zawodów w ramach Pucharu Polski Młodzieży w Marszach na Orientację w kategorii TD, TM i TJ (dzieci i młodzież),
– sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
– popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
– wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację.

ZGŁOSZENIA.
5. Uczestnicy zgłaszają się na Zawody poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej Zawodów w terminie:
– trasa rodzinna i MnO do dnia 12.06.2017,
– trasy piesze 25/50/100 oraz rowerowe 75/150/300 do dnia 24.06, przy czym zgłoszenie po 11.06. nie gwarantuje pełnych świadczeń.
6. Warunkiem umieszczenia na liście startowej zawodników dopuszczonych do udziału w Zawodach jest opłata wpisowego oraz dokonanie zgłoszenia na stronie zawodów.
7. Wpisowe na Zawody wynosi:

Trasa Płatne do 23.05. Płatne do 6.06. Płatne po 6.06. lub w bazie zawodów
Trasa rodzinna (zespół) 10 PLN 12 PLN 25 PLN
Trasa MnO (od osoby) 12 PLN 15 PLN 20 PLN
TP25 i TR75 40 PLN 60 PLN 80 PLN
TP50/100 50 PLN 70 PLN 90 PLN
TR150/300 50 PLN 70 PLN 90 PLN

Wpisowe należy wpłacić na konto:

Tomasz Paszek
35 1020 5558 0000 8402 3192 7936

w tytule podając nazwisko lub nazwiska osób za które opłacane jest wpisowe.

Jeśli zawodnik zgłosi się na Zawody i uiści wpisowe, a następnie zrezygnuje ze startu, powinien poinformować o tym Organizatora. Zawodnicy, którzy zgłoszą absencję do 11. czerwca 2017 roku, otrzymują zwrot w wysokości 50% wpłaconego wpisowego. Po tym terminie wpłacone wpisowe przepada na rzecz Organizatora (istnieje jednak możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika).
Zgłoszenie opłacone po 11. czerwca nie gwarantuje pełnych świadczeń (nie dotyczy to medali, które zostały zamówione już 7.06. z małym zapasem).
8. Zniżki:
Członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką, którzy opłacą wpisowe najpóźniej do 6.06. mają prawo do 10% zniżki.
Dla uczniów szkół Gminy w której odbędą się Zawody na trasach: MnO i trasa rodzinna (cały zespół) wpisowe wynosi 5 PLN.
9. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
– medale za ukończenie trasy TP25, TP50, TP100, TR75, TR150 i TR300,
– dwa noclegi w warunkach turystycznych (własny śpiwór i karimata),
– dyplom dla każdego uczestnika za udział w Zawodach, dyplomy będą drukowane po zakończeniu Zawodów tylko na żądanie uczestnika (istnieje też możliwość przesłania dyplomu pocztą na wskazany adres po uiszczeniu opłaty 5 zł na pokrycie kosztów przesyłki lub przekazanie na innych zawodach),
– kolorową mapę z zaznaczonymi PK,
– numery startowe dla wszystkich zawodników (z wyłączeniem trasy MnO i Rodzinnej),
– wodę i posiłek regeneracyjny na punkcie odżywczym i na mecie E1 i E3 MnO,
– ciepły posiłek na mecie dla zawodników (z wyłączeniem trasy MnO i Rodzinnej),
– produkty do zrobienia kawy/herbaty w bazie zawodów.
– komplet kolorowych map i materiałów startowych,
– inne materiały w miarę napływu świadczeń.

TRASY.
10. Zawody rozgrywane są na następujących trasach:
– TP100 – trasa piesza o długości 100 km – impreza zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację,
– TP50 – trasa piesza o długości 50 km – impreza zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację,

– TP25 – trasa piesza o długości 25 km,

– TR300 – trasa rowerowa o długości 300 km – impreza zaliczana do Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację,
– TR150 – trasa rowerowa o długości 150 km – impreza zaliczana do Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację,

– TR75 – trasa rowerowa o długości 75 km,

– MnO – trasa piesza rozgrywana na zasadzie Imprezy na Orientację wg regulaminu PTTK, z podziałem na kategorie:
TD (ur. w roku 2004 i młodsi), zespoły 2-3 osobowe,
TM (ur. w latach 2001-2003), zespoły 1-3 osobowe,
TJ (ur. w latach 1997-2000), zespoły 1-2 osobowe,
TU (trasa średniozaawansowanych), zespoły 1-2 osobowe,
TZ (trasa dla zaawansowanych), zespoły 1-2 osobowe.

Dla wszystkich tras MnO odbędą się 2 etapy dzienne 24 czerwca orz dwa etapy nocne w nocy z 24 na 25 czerwca.

– Rodzinna – trasa piesza o długości około 10 km dla zespołów wieloosobowych, skierowana do rodzin z dziećmi, spacerowiczów, znajomych i osób uprawiających Nordic Walking.

Organizator dopuszcza ODWOŁANIE trasy w przypadku małej ilości zgłoszeń.

Szczegóły dotyczące tras znajdują się tutaj.

SPOSÓB POTWIERDZANIA PUNKTÓW KONTROLNYCH (PK) – poza trasami MnO, TR300 i TR150.

11. Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK. Należy również w danym polu karty startowej wpisać czas (godzina i minuta) obecności na PK.
W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod z lampionu (drzewa) w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
W przypadku braku zapisu czasu PK na karcie startowej na uczestnika nakładana jest kara czasowa 3 min, za każdy jeden brak wpisu, dodawana do czasu pokonania trasy.
12. Potwierdzanie PK na trasach TR300 i TR150 odbywać się będzie w jeden z trzech sposobów:
a. Skanowanie kodu NFC/QR za pomocą aplikacji CheckPoint. Warunkiem zaliczenia PK jest okazanie telefonu sędziemu na mecie lub perforacja karty startowej.
b. Perforacja odpowiedniego pola karty startowej oraz wysłanie SMS z kodem PK (szczegółowe zasady wysyłania SMS zostaną podane w oddzielnym komunikacie).
c. W przypadku awarii telefonu, perforacja odpowiedniego pola karty startowej oraz wpisanie, w odpowiednie pole karty startowej, czasu potwierdzenia PK.

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW TRAS TP25/50/100 i TR75/150/300.
13. Wyposażenie obowiązkowe:
– kompas i folia NRC,
– przyrządy do pisania do zaznaczenia PK na mapie (najlepiej odporne na działanie wody),
– telefon komórkowy,
– oświetlenie białe, np. czołówka,
– oświetlenie tylne czerwone (trasy rowerowe),
– dowód osobisty,
– numer startowy (wydawany w biurze Zawodów przy rejestracji, obowiązkowo podczas trwania Zawodów należy nosić go w widocznym miejscu na klatce piersiowej lub przy pasie, a rowerzyści dodatkowo na rowerze).
14. Wyposażenie zalecane:
– kask rowerowy (trasy rowerowe),
– apteczka pierwszej pomocy,
– zapasowe baterie,
– dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,
– telefon komórkowy z możliwością otrzymywania wiadomości MMS,
– ubezpieczenie NNW (członkowie PTTK z opłaconą składką mają ubezpieczenie NNW wg osobnego regulaminu),
– gotówka, około 20 zł.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
15. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Zawodach do godziny 15:00, 25 czerwca 2017 roku (niedziela) w jeden z poniżej podanych sposobów:
– na mecie (w przypadku ukończenia rajdu),
– w bazie Zawodów (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy),
– telefoniczne w biurze Zawodów, dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na mapach (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy bez przybycia do bazy Zawodów).
Odmeldowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa. W przypadku nie spełnienia tego obowiązku uczestnik może zostać obciążony kosztami podjętej akcji ratowniczej.
16. Poruszanie się na trasie Zawodów z psem jest dozwolone, ale wiąże się z występem zawodnika POZA KLASYFIKACJĄ (dotyczy to tras TP 50 i TP 100 – wymogi regulaminowe Pucharu Polski).
17. Uczestnicy w czasie trwania Zawodów mają prawo maszerować lub biec (na trasie pieszej), jechać (na trasie rowerowej) i odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie trasy było „czyste” nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji, pomocy osób trzecich (w tym telefonicznie od osób innych niż organizatorzy) oraz nawigacji GPS (szczegóły poniżej).
18. Na wszystkich trasach DOPUSZCZA SIĘ używanie urządzeń nawigacji satelitarnej (GPS i innych) jedynie do pomiaru prędkości, przebytego dystansu i innych parametrów ruchu w postaci danych liczbowych oraz do zapisywania śladu przebytej trasu.
19. Na wszystkich trasach ZABRANIA SIĘ używania urządzeń nawigacji satelitarnej (GPS i innych) do sprawdzenia śladu przebytej trasy w trakcie trwania Zawodów i innych obrazów graficznych, w szczególności zabrania się używania wgranych map.
20. Fakt pobytu uczestnika oraz godzinę na PK odnotowują Sędziowie PK także we własnym zakresie. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika.
21. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 3 dni po Zawodach (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego Zawodów. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Zawodów.
22. Udział w Zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Zawodów i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Zawodami.
23. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych oraz przepływania przez ewentualne rzeki czy jeziora. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.
24. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciw-pożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.
25. Osoby niepełnoletnie w wieku 16 – 17 lat startują i uczestniczą w Zawodach (trasy piesze 25, 50 i 100 km oraz rowerowe 75, 150 i 300 km) tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu), pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Zawodów przed startem.
26. Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Zawodów z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
27. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania trasy. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do bazy Zawodów. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi.
28. Wszyscy uczestnicy Zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Zawodów zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Oddział Zachodniopomorski PTTK, jak również na ich gromadzenie w bazach danych Organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
29. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Zawodów.
30. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
31. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.


———

ostatnia aktualizacja: 27.05.2017 18:30