14. Regulamin

14 Ekstremalne Zawody na Orientację „GRASSOR”

POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Ekstremalne Zawody na Orientację „GRASSOR” (zwane dalej Zawodami) są zawodami sportowo-turystycznymi.
2. Organizatorem zawodów są:
– (jeszcze nieformalne) Stowarzyszenie Sportu i Turystyki NORTH TEAM,
Oddział Zachodniopomorski PTTK, ul. Dworcowa 6 Szczecin,
Urząd Miasta i Gminy Tuczno,
– Klub Imprez na Orientację PTTK „PREGO” przy Zachodniopomorskim Oddziale PTTK,
– SKKT „Zdobywcy” przy Katolickiej SP im. Jana Pawła II w Szczecinie.
a wspierają nas:
– Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
– Regatta Great Outdoor Polska oraz program RUSZ SIĘ!,
– Nadleśnictwo Tuczno,
– Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie
Brubeck,
– Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.
3. Baza i miejsce odbywania się Zawodów:
– baza Zawodów mieścić się będzie na Hali Widowiskowo-Sportowej w Tucznie,
– trasy zawodów będą przebiegać jak zawsze przez urokliwe miejsca, w 2016 roku pojawią się ponownie bunkry.
4. Cele Zawodów:
– sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
– popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
– wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,
– ukazanie uczestnikom piękna Pojezierza Wałeckiego, Równiny Wałeckiej i Równiny Drawskiej.

ZGŁOSZENIA.
5. Uczestnicy zgłaszają się na Zawody poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej Zawodów.
6. Warunkiem umieszczenia na liście startowej zawodników dopuszczonych do udziału w Zawodach jest opłata wpisowego oraz dokonanie zgłoszenia na stronie zawodów.
7. Wpisowe na Zawody wynosi:

Trasa Płatne do 20.05. Płatne do 3.06. Płatne później lub w bazie zawodów
Trasa rodzinna (zespół) 10 PLN 12 PLN 15 PLN
Trasa MnO (zespół) 5 PLN 7 PLN 10 PLN
TP15/25 i TR50 30 PLN 45 PLN 60 PLN
TP50/100 50 PLN 70 PLN 90 PLN
TR150/300 50 PLN 70 PLN 90 PLN

Wpisowe należy wpłacić na konto:

Tomasz Paszek
50 1020 5558 1111 1239 0270 0091

w tytule podając nazwisko lub nazwiska osób za które opłacane jest wpisowe.

Jeśli zawodnik zgłosi się na Zawody i uiści wpisowe, a następnie zrezygnuje ze startu, powinien poinformować o tym Organizatora. Zawodnicy, którzy zgłoszą absencję do 5. czerwca 2016 roku, otrzymują zwrot w wysokości 50% wpłaconego wpisowego. Po tym terminie wpłacone wpisowe przepada na rzecz Organizatora (istnieje jednak możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika).
Zgłoszenie opłacone po 10. czerwca nie gwarantuje pełnych świadczeń.
8. Zniżki:
Członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką, którzy opłacą wpisowe najpóźniej do 7.06. mają prawo do 10% zniżki.
Dla uczniów szkół Gminy Tuczno na trasach: MnO i trasa rodzinna (cały zespół) wpisowe wynosi 5 PLN.
9. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
– medale za ukończenie trasy TP50, TP100, TR150 i TR300,
– koszulkę marki Brubeck
(możliwość zakupienia koszulki w bazie w cenie 50 zł (50% ceny „sklepowej”)),
– dwa noclegi w warunkach turystycznych (własny śpiwór i karimata),
– puchary/statuetki dla najlepszego na trasach, oraz zaproszenie dla zwycięzcy kategorii OPEN na trasach TR300, TP100 i TP50 do obrony tytułu w przyszłym roku,
– nagrody dla najlepszych (w tym vouchery Regatta na kwotę 1000 zł),
– dyplom dla każdego uczestnika za udział w Zawodach, dyplomy będą drukowane po zakończeniu Zawodów tylko na żądanie uczestnika (istnieje też możliwość przesłania dyplomu pocztą na wskazany adres po uiszczeniu opłaty 5 zł na pokrycie kosztów przesyłki lub przekazanie na innych zawodach),
– kolorową mapę z zaznaczonymi PK,
– numery startowe dla wszystkich zawodników (z wyłączeniem trasy MnO i Rodzinnej),
– wodę i posiłek regeneracyjny na punkcie odżywczym,
– ciepły posiłek na mecie dla zawodników,
– produkty do zrobienia kawy/herbaty w bazie zawodów.
– komplet kolorowych map i materiałów startowych,
– inne materiały w miarę napływu świadczeń.

TRASY.
10. Zawody rozgrywane są na następujących trasach:
– TP100 – trasa piesza o długości 100 km – MISTRZOSTWA POLSKI – impreza zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację,
– TP50 – trasa piesza o długości 50 km – impreza zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację,

– TP25 – trasa piesza o długości 25 km,
– TP15 – trasa piesza o długości 15 km,

– TR300 – trasa rowerowa o długości 300 km – impreza zaliczana do Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację,
– TR150 – trasa rowerowa o długości 150 km – impreza zaliczana do Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację,

– TR50 – trasa rowerowa o długości 50 km,

– MnO – trasa piesza rozgrywana na zasadzie Imprezy na Orientację wg regulaminu PTTK, zespoły 1-3 osobowe w kategoriach wiekowych (SP – szkoły podstawowe, GM – gimnazja, PGM – szkoły ponadgimnazjalne),
– Rodzinna – trasa piesza o długości około 8 km dla zespołów wieloosobowych, skierowana do rodzin z dziećmi, spacerowiczów, znajomych i osób uprawiających Nordic Walking.

Szczegóły dotyczące tras znajdują się tutaj.

SPOSÓB POTWIERDZANIA PUNKTÓW KONTROLNYCH (PK).

11. Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK oraz wysłanie SMS (obowiązkowo) potwierdzającego zaliczenie PK na dedykowany nr (sieć T-mobile). Szczegółowe zasady wysyłania SMS zostaną podane w oddzielnym komunikacie.
W przypadku awarii telefonu należy w danym polu karty startowej wpisać czas (godzina i minuta) obecności na PK.
W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod z lampionu (drzewa) w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
W przypadku braku SMS z potwierdzeniem lub braku czasu na karcie startowej na uczestnika nakładana jest kara czasowa 3 min, za każdy jeden brak SMS (wpisu), dodawana do czasu pokonania trasy.

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW.
12. Wyposażenie obowiązkowe:
– kompas i folia NRC,
– przyrządy do pisania do zaznaczenia PK na mapie (najlepiej odporne na działanie wody),
– telefon komórkowy,
– oświetlenie białe, np. czołówka,
– oświetlenie tylne czerwone (trasy rowerowe),
– dowód osobisty,
– numer startowy (wydawany w biurze Zawodów przy rejestracji, obowiązkowo podczas trwania Zawodów należy nosić go w widocznym miejscu na klatce piersiowej, plecach albo plecaku).
13. Wyposażenie zalecane:
– kask rowerowy (trasy rowerowe),
– apteczka pierwszej pomocy,
– zapasowe baterie,
– dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,
– telefon komórkowy z możliwością otrzymywania wiadomości MMS,
– ubezpieczenie NNW (członkowie PTTK z opłaconą składką mają ubezpieczenie NNW wg osobnego regulaminu),
– gotówka, około 20 zł.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
14. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po Zawodach do godziny 15:00, 19 czerwca 2016 roku (niedziela) w jeden z poniżej podanych sposobów:
– na mecie (w przypadku ukończenia rajdu),
– w bazie Zawodów (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy),
– telefoniczne w biurze Zawodów, dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na mapach (w przypadku zejścia lub zjechania z trasy bez przybycia do bazy Zawodów).
Odmeldowanie podyktowane jest względami bezpieczeństwa. W przypadku nie spełnienia tego obowiązku uczestnik może zostać obciążony kosztami podjętej akcji ratowniczej.
15. Uczestnicy w czasie trwania Zawodów mają prawo maszerować lub biec (na trasie pieszej), jechać (na trasie rowerowej) i odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie trasy było „czyste” nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji, pomocy osób trzecich (w tym telefonicznie od osób innych niż organizatorzy) oraz nawigacji GPS (szczegóły poniżej).
16. Na wszystkich trasach DOPUSZCZA SIĘ używanie urządzeń nawigacji satelitarnej (GPS i innych) jedynie do pomiaru prędkości, przebytego dystansu i innych parametrów ruchu w postaci danych liczbowych oraz do zapisywania śladu przebytej trasu.
17. Na wszystkich trasach ZABRANIA SIĘ używania urządzeń nawigacji satelitarnej (GPS i innych) do sprawdzenia śladu przebytej trasy w trakcie trwania Zawodów i innych obrazów graficznych, w szczególności zabrania się używania wgranych map.
18. Fakt pobytu uczestnika oraz godzinę na PK odnotowują Sędziowie PK także we własnym zakresie. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika.
19. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 3 dni po Zawodach (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego Zawodów. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Zawodów.
20. Udział w Zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Zawodów i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Zawodami.
21. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych oraz przepływania przez ewentualne rzeki czy jeziora. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.
22. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciw-pożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.
23. Osoby niepełnoletnie w wieku 16 – 17 lat startują i uczestniczą w Zawodach (trasy piesze 50 i 100 km oraz rowerowe 150 i 300 km) tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu), pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Zawodów przed startem.
24. Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Zawodów z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
25. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania trasy. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do bazy Zawodów. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi.
26. Wszyscy uczestnicy Zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Zawodów zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Oddział Zachodniopomorski PTTK, jak również na ich gromadzenie w bazach danych Organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
27. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Zawodów.
28. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
29. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.


———

ostatnia aktualizacja: 18.05.2016 20:41