17. Regulamin

17 Zawody na Orientację „GRASSOR”

POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Zawody na Orientację „GRASSOR” (zwane dalej Zawodami) są zawodami sportowo-turystycznymi.
2. Organizatorem zawodów są:
– Stowarzyszenie Sportu i Turystyki NORTH TEAM,
– Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży,
– Oddział Zachodniopomorski PTTK, ul. Dworcowa 6, Szczecin.
Zawody odbywają się pod patronatem i przy wsparciu:
Starosty Powiatu Polickiego – pana Andrzeja Bednarka
3. Baza i miejsce odbywania się Zawodów:
– baza – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży, ul. Wkrzańska 10,
– zawody rozgrywane będą na terenie Puszczy Wkrzańskiej.
4. Cele Zawodów:
– rozegranie Mistrzostw Polski w Pieszych Maratonach na Orientację na trasie 50 km,
– zawodów w ramach Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację,
– rozegranie zawodów w ramach Pucharu Pomorza Zachodniego Młodzieży w Marszach na Orientację w kategorii TD, TM i TJ (dzieci i młodzież),
– sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
– praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
– popularyzacja imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
– wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację.

ZGŁOSZENIA.
5. Uczestnicy zgłaszają się na Zawody poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej Zawodów w terminie:
– MnO do dnia 20.06.2019,
– trasy piesze 10/25/50 oraz rowerowe 25/50 do dnia 28.06.2019, przy czym zgłoszenie po 20.06. nie gwarantuje pełnych świadczeń.
6. Warunkiem umieszczenia na liście startowej zawodników dopuszczonych do udziału w Zawodach jest opłata wpisowego oraz dokonanie zgłoszenia na stronie zawodów.
7. Wpisowe na Zawody wynosi:

TrasaPłatne do 13.06.Płatne do 20.06.Płatne po 20.06. lub w bazie zawodów
Trasa MnO (od osoby) 40 PLN 50 PLN 60 PLN
TP25/50 80 PLN 100 PLN 150 PLN
TR25/50 80 PLN 100 PLN 150 PLN

Wpisowe należy wpłacić na konto:

Tomasz Paszek
35 1020 5558 0000 8402 3192 7936

w tytule podając nazwisko lub nazwiska osób za które opłacane jest wpisowe.

Jeśli zawodnik zgłosi się na Zawody i uiści wpisowe, a następnie zrezygnuje ze startu, powinien poinformować o tym Organizatora. Zawodnicy, którzy zgłoszą absencję do 20 czerwca 2019 roku, otrzymują zwrot w wysokości 50% wpłaconego wpisowego. Po tym terminie wpłacone wpisowe przepada na rzecz Organizatora (istnieje jednak możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika).
Zgłoszenie opłacone po 20 czerwca nie gwarantuje pełnych świadczeń.
8. Zniżki:
Mieszkańcy powiatu polickiego – niespodzianka na starcie!!!
9. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
– medale za ukończenie tras pieszych i rowerowych,
– dwa noclegi w warunkach turystycznych (własny śpiwór i karimata),
– dyplom dla każdego uczestnika za udział w Zawodach, dyplomy będą drukowane po zakończeniu Zawodów tylko na żądanie uczestnika (istnieje też możliwość przesłania dyplomu pocztą na wskazany adres po uiszczeniu opłaty 5 zł na pokrycie kosztów przesyłki lub przekazanie na innych zawodach),
– numery startowe dla wszystkich zawodników (z wyłączeniem tras MnO),
– wodę i posiłek regeneracyjny na mecie E1 MnO oraz na punkcie odżywczym (jeśli taki będzie – informacja pojawi się w komunikacie technicznym) – należy posiadać własny kubek,
– ciepły posiłek na mecie dla zawodników,
– produkty do zrobienia kawy/herbaty w bazie zawodów.
– komplet kolorowych map i materiałów startowych,
– inne materiały w miarę napływu świadczeń.

TRASY.
10. Zawody rozgrywane są na następujących trasach:
– TP50 – trasa piesza o długości 50 km – impreza zaliczana do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację, Mistrzostwa Polski w Pieszych Maratonach na Orientację,

– TP25 – trasa piesza o długości 25 km,

– TR50 i TR25 – trasa rowerowa o długości 50 km i 25 km,

– MnO – trasa piesza rozgrywana na zasadzie Imprezy na Orientację wg regulaminu PTTK, z podziałem na kategorie:
TD (ur. w roku 2006 i młodsi), zespoły 1-3 osobowe,
TM (ur. w latach 2003-2005), zespoły 1-3 osobowe,
TJ (ur. w latach 2002 i starsi), zespoły 1-2 osobowe.

Dla wszystkich tras MnO odbędą się 2 etapy dzienne 29 czerwca oraz dwa etapy nocne w nocy z 29 na 30 czerwca.

Organizator dopuszcza ODWOŁANIE trasy w przypadku małej ilości zgłoszeń.

Szczegóły dotyczące tras znajdują się tutaj.

SPOSÓB POTWIERDZANIA PUNKTÓW KONTROLNYCH (PK) – poza trasami MnO.

11. Warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej odpowiadającemu danemu PK.
W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod z lampionu (drzewa) w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.

WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW TRAS TP10/255/50 i TR25/50.
12. Wyposażenie obowiązkowe:
– kompas i folia NRC,
– przyrządy do pisania do zaznaczenia PK na mapie (najlepiej odporne na działanie wody),
– telefon komórkowy,
– oświetlenie tylne czerwone (trasy rowerowe),
– dowód osobisty,
– numer startowy (wydawany w biurze Zawodów przy rejestracji, obowiązkowo podczas trwania Zawodów należy nosić go w widocznym miejscu na klatce piersiowej lub przy pasie, a rowerzyści dodatkowo na rowerze),
– kubek (zarówno w bazie jak i na trasie nie będzie plastikowych kubków, sztućców etc.).
13. Wyposażenie zalecane:
– kask rowerowy (trasy rowerowe),
– apteczka pierwszej pomocy,
– dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych,
– ubezpieczenie NNW (członkowie PTTK z opłaconą składką mają ubezpieczenie NNW wg osobnego regulaminu),
– gotówka, około 20 zł.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
14. Uczestnicy w czasie trwania Zawodów mają prawo maszerować lub biec (na trasie pieszej), jechać (na trasie rowerowej) i odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie trasy było „czyste” nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji, pomocy osób trzecich (w tym telefonicznie od osób innych niż organizatorzy) oraz nawigacji GPS (szczegóły poniżej).
15. Na wszystkich trasach DOPUSZCZA SIĘ używanie urządzeń nawigacji satelitarnej (GPS i innych) jedynie do pomiaru prędkości, przebytego dystansu i innych parametrów ruchu w postaci danych liczbowych oraz do zapisywania śladu przebytej trasu.
16. Na wszystkich trasach ZABRANIA SIĘ używania urządzeń nawigacji satelitarnej (GPS i innych) do sprawdzenia śladu przebytej trasy w trakcie trwania Zawodów i innych obrazów graficznych, w szczególności zabrania się używania wgranych map.
17. Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 3 dni po Zawodach (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego Zawodów. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Zawodów.
18. Udział w Zawodach jest dobrowolny. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Zawodów i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Zawodami.
19. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych oraz przepływania przez ewentualne rzeki czy jeziora. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.
20. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, a w szczególności przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciw-pożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście.
21. Osoby niepełnoletnie w wieku 16 – 17 lat startują i uczestniczą w Zawodach (trasy piesze 10, 25 i 50 km oraz rowerowe 25 i 50 km) tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu), pod opieką osób powyżej 21 roku życia. Fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Zawodów przed startem.
22. Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Zawodów z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
23. Organizatorzy nie zapewniają transportu dla uczestników, którzy rezygnują z kontynuowania trasy. W miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników do bazy Zawodów. Czas oczekiwania na transport może być jednak bardzo długi.
24. Wszyscy uczestnicy Zawodów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz ich imienia i nazwiska w relacjach z Zawodów zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów, Patronów i Sponsorów oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby organizowanych przez Oddział Zachodniopomorski PTTK, jak również na ich gromadzenie w bazach danych Organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Zawodów.
26. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
27. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.


———

ostatnia aktualizacja: 02.06.2019 22:00